Vruleit:


Hratengi 3.kpl.Y 1/2"
Vrunmer: 046009
Fjldi kassa: 20